Rozhodují nezávisle, nestranně a spravedlivě…

Téměř tři desítky přísedících schází aktuálně ostravskému okresnímu soudu. Kandidáty do funkce přísedícího navrhují zastupitelé, k návrhu se vyjádří předseda soudu, načež je přísedící zvolen zastupitelstvem města.

Aktuálně působí u Okresního soudu v Ostravě 143 přísedících a město nyní hledá dalších 27. Část v současnosti působících přísedících s ohledem na vyšší věk či další okolnosti nehodlá ve své funkci dál pokračovat. Téměř jednu třetinu přísedících u ostravského okresního soudu nyní zastávají lidé starší 70 let, další takřka třetina přísedících je starší 60 let. Celkový počet přísedících stanoví předseda soudu, přičemž přihlíží k zákonem stanoveným podmínkám.

Přísedící jsou voleni na dobu čtyř let. Spolu se soudci vykonávají přísedící rozhodovací činnost, když jsou součástí příslušného soudního senátu. Senát okresního soudu se skládá z předsedy senátu a dvou přísedících. Rozhodují ve věcech trestních a pracovněprávních. Při rozhodování v senátu má hlas přísedícího stejnou váhu, jak hlas soudce. Nově zvolení přísedící do funkce nejprve musí složit do rukou předsedy soudu slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.“

Přísedícím ostravského soudu se může stát bezúhonný občan České republiky starší 30 let, který bydlí v obvodu zastupitelstva města nebo pokud v tomto obvodu pracuje. Nemusí mít odborné či vysokoškolské vzdělání. Přísedícím za výkon funkce náleží odměna podle zákona. Detailní informace naleznou zájemci o funkci přísedícího na webu města v odkazu https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-vnitrnich-veci/oddeleni-spravnich-cinnosti/zivotni-situace/zadost-o-vykon-funkce-prisediciho. Podrobné informace zájemci získají také v budově Magistrátu města Ostravy v kanceláři č. 137 odboru vnitřních věcí.

(ab)