O možnost řešit dluhy v rámci Milostivého léta II se už zajímaly desítky lidí

V září započala akce Milostivé léto II, díky níž mohou lidé splatit původní dluh (jistinu) a jednorázový poplatek exekutorovi, přičemž zbytek exekuce je odpuštěn. Akce se týká zejména dluhů vůči veřejným institucím. O možnost tímto způsobem řešit své závazky již na poradenských místech v Ostravě projevily zájem desítky lidí. Sociální pracovníci zájemcům pomohou projít předepsaným administrativním procesem, zdarma jim poskytnou příslušné poradenství a objasní jednotlivé kroky, jak svízelnou životní situaci řešit.

„Počet exekuovaných osob ve městě je značný. Již v závěru srpna jsme započali s kampaní k Milostivému létu II, abychom zintenzivnili informovanost o tomto institutu. Jak konkrétně postupovat zájemcům radí sociální pracovníci našeho Sociopointu či dluhových poraden. Město poskytlo také finanční dar ve výši 2 milionů korun Diecézní charitě ostravsko-opavské v reakci na zkušenosti sociálních pracovníků z praxe, neboť exekuované osoby často potřebnými financemi nedisponují a situace do které se dostaly, je likvidační. Všechny kroky činíme k co nejefektivnější pomoci potřebným,“ vysvětlil Tomáš Macura, primátor města.

Na ostravský Sociopoint se v prvních dvou týdnech obrátily pro radu v souvislosti s akcí Milostivé léto II již čtyři desítky osob. Poradenství se týkalo například zjištění, zda se na předmětnou exekuci Milostivé léto II vztahuje, jak konkrétně postupovat v případech, kdy lze akce využít. Sociální pracovníci se setkávali se situacemi, kdy exekuované osoby neměly finance na výpisy z evidence exekucí, natož na jistiny a poplatek. Někteří zájemci se domnívali, že dluh budou moci splácet tři měsíce, po celou dobu konání Milostivého léta II.

Jako velmi dobře fungující hodnotí spolupráci s ostravským Sociopointem Miroslav Juroška, sociální pracovník Sociálně dluhové poradny Diecézní charity ostravsko-opavské a znovu apeluje na veřejnost: „Všechny, kdo se zajímají o Milostivé léto II a nemohou se odhodlat učinit první krok, chceme podpořit, pobídnout exekuované, aby odhodili ostych a svou situaci řešili. Služby poraden jsou vždy zdarma, za zeptání nic nedají. Jen samotná Diecézní charita ostravsko-opavská provozuje v Ostravě poradny na čtyřech pobočkách, další jsou pak rozesety po celém Moravskoslezském kraji.“ Na sociální pracovníky poradny se obrátilo asi dvacet lidí, kteří se zajímali o to, zda právě oni splňují konkrétní podmínky akce a kdo je jejich věřitelem. Poradna pomůže také s požadovaným administrativním procesem v rámci akce Milostivé léto II. Doslova vysvobození z vysokého zadlužení se díky pracovníkům poradny Diecézní charity ostravsko-opavské dostalo klientovi, který se k nim uchýlil pro pomoc. Klient uhradil dluh ve výši 40 000 korun na zdravotním pojištění, penále, které se mezitím vyšplhalo na dalších 80 000 korun, už však bylo nad jeho síly. Po zaplacení administrativního poplatku exekutorům mu bude toto penále odpouštěno a obě exekuce zastaveny.

Značný zájem v podobě asi čtyř desítek dlužníků hlásí také Dopravní podnik města Ostravy, který možnost zbavit se dluhů nabízí v rozšířené podobě všem svým dlužníkům tedy i těm, kteří dosud Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 2/2 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w nejsou v exekuci. V rámci zmíněné rozšířené akce již této možnosti využilo 16 dlužníků v 19 případech, odpuštěné příslušenství činí více než 15 000 korun. Jeden z dlužníků si tímto způsobem vyřídil 14 jízd bez platné jízdenky, uhradil necelých 12 000 korun, prominuty mu byly úroky ve výši téměř 9 tisíc korun. Dopravní podnik Ostrava i nadále nabízí dlužníkům možnost se obrátit na Zákaznické centrum oddělení řízení pohledávek, podrobnosti zájemci naleznou na www.dpo.cz/milostiveleto.

Závěrem lze znovu zájemcům připomenout, že radu a pomoc naleznou na ostravském Sociopointu v budově Magistrátu města Ostravy, stejně tak v poradnách Diecézní charity ostravsko-opavské. Město informuje o akci Milostivé léto II veřejnost od srpna nejen prostřednictvím letáků, umístěných ve vozech MHD, ale k dotčeným lidem cílí informaci zejména v rámci sociálních služeb napříč městem. Připomenout lze opět detailněji i podmínky akce. Milostivé léto II se týká fyzických osob, které mají dluh vůči státu nebo jiným věřitelům, zapojeným do této akce. Dluh přitom musí být vymáhán soudním exekutorem, dlužník nesmí procházet oddlužením. Další podmínkou je zahájení exekucí před 28. říjnem 2021. Oproti prvnímu Milostivému létu došlo ke zvýšení paušální náhrady nákladů exekuce na 1815 korun. Novinkou je také povinnost exekutora odpovědět na písemnou žádost o sdělení výše dlužné částky do 15 dnů. Zásadní však je písemně požádat exekutora, vedoucího exekuci, o využití institutu Milostivého léta nejpozději do 15. listopadu 2022. Do 30. listopadu je nutno uhradit celou dlužnou částku a poplatek 1815 korun na sdělený účet.

Zdroj: Ostrava.cz

(ab)