Ostravský plán sociálního začleňování staví na spolupráci a datech. Základem je stabilní bydlení a zvyšování šancí na kvalitní vzdělání.

V loňském roce město Ostrava schválilo plán sociálního začleňování vypracovaný ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která je jedním z odborů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Plán vychází z dlouhodobých potřeb občanů, městských obvodů i neziskových organizací. Již nyní se díky němu daří uskutečňovat devatenáct nových projektů, které přináší lepší kvalitu bydlení, předchází kriminalitě, zvyšují příležitosti k zaměstnání, a také nabízí podporu rodinám v nouzi. Veřejnost se mohla s některými z nich blíže seznámit na listopadovém setkání konaném na ostravském magistrátu.

Ostravský systém sociální bydlení inspiruje další obce i novou legislativu

„V Ostravě žijí přibližně tři tisíce domácností v bytové nouzi, což je po Praze nejvíce ze všech českých měst. Bytová nouze nepříznivě ovlivňuje úspěšnost dětí ve vzdělávání, jejich zdravý vývoj a také kvalitu rodinných vztahů. Jsem rád, že v Ostravě si to uvědomují a postupně rozvíjí program sociálního bydlení. Ostrava je pro nás důležitým partnerem, který inspiruje další obce i vznikající zákon o podpoře v bydlení,“ vyzdvihl činnost města v oblasti sociálního bydlení Jan Mochťák, který působí v Agentuře pro sociální začleňování na pozici vedoucího regionální centra pro Moravu a Slezsko.

Náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák k tomu uvedl: „Díky dlouholetým zkušenostem, které využíváme při spolupráci s domácnostmi, si až 85 procent z nich udrží bydlení po dobu dvou let a déle. Vloni jsme také otevřeli kontaktní místo pro bydlení. Každý obyvatel města tam může například podat žádost o sociální byt, zorientovat se v nabídce obecního bydlení nebo získat informace, jak postupovat při přípravě žádosti o příspěvek na bydlení. Za necelý rok využilo jeho služby přes 700 lidí.“

Do programu sociálního bydlení se zapojila i paní Petra, která po neshodách s bývalým partnerem skončila se synem na ulici. „Zemřeli mi rodiče a se sourozenci se nestýkám. O možnosti sociálního bydlení jsem se dozvěděla od známého. Po měsíci mi magistrát zprostředkoval byt. Po nastěhování se pravidelně setkávám se sociální pracovnicí, která nám poskytuje poradenství. Se synem to po třech letech bereme jako šanci na nový začátek,“ vylíčila svou zkušenost s programem mladá matka.

Městské projekty cílí na prevenci kriminality i školní úspěšnost

Mezi další městské projekty patří navýšení počtu asistentů prevence kriminality působících pod vedením městské policie v rizikových lokalitách. K prevenci kriminality přistupují aktivně i městské obvody Mariánské Hory a Hulváky, Poruba a Ostrava-Jih, které v jimi spravovaných bytových domech zaměstnávají asi čtyřicítku takzvaných domovníků-preventistů. Ti dbají na dodržování domovních řádů, starají se o kvalitu společných prostor a posilují vztahy mezi sousedy.

Významným počinem je také projekt na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, který připravil odbor kultury a školství. Díky projektu, do kterého se zapojilo pět základních škol, se zvýší úspěšnost ve vzdělávání u více než stovky žáků ze znevýhodněného prostředí, a to díky terénním sociálním pracovníkům a spolupráci mezi školou, rodiči, neziskovými organizacemi, orgánem sociálně-právní ochrany dětí a zástupci komunity.

Vedle zmíněných projektů představili zástupci města a agentury další aktivity, které pomáhají odboru sociálních věcí a zdravotnictví zlepšovat jeho činnost. „Při tvorbě strategických dokumentů i projektů je důležité, abychom se opírali o relevantní informace. Proto od ledna spolupracujme s Agenturou pro sociální začleňování na vytvoření sdíleného datového skladu, v němž jsme shromáždili několik desítek datových sad a výzkumů získaných z vlastních i externích zdrojů,“ vysvětlil důležitost přístupu orientovaného na práci s daty vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Zdeněk Živčák.

Neziskové organizace inovují a zapojují lidi do řešení místních problémů

K neodmyslitelným partnerům při řešení sociálního vyloučení patří neziskové organizace. Některé z nich prostřednictvím projektů financovaných z evropských zdrojů, k nimž mají díky spolupráci s městem a Agenturou pro sociální začleňování snazší přístup, rozšířily kapacitu stávajících služeb, jiné přišly s inovativními programy.

Na společném setkání představil tým Slezské diakonie aktivizační službu pro rodiny s dětmi, do jejichž života vstoupily problémy se závislostmi. V Armádě spásy vytvořili nový typ krizové pomoci, která pomůže lidem bez domova v situaci po propuštění z nemocnice, čímž zabrání jejich opětovné hospitalizaci. Lidé s trestní minulostí mohou využít soubor služeb RUBIKON Centra zaměřených na dluhovou problematiku a získání stabilního zaměstnání. Podporu a motivaci jim přitom poskytují i lidé, kteří mají sami zkušenost s životem po výkonu trestu.

Poslední představený projekt cílí na rozvoj komunitní práce, která staví na zplnomocňování lidí ze sociálně znevýhodněných sousedství a posílení jejich sociálních kompetencí. „V místech, kde se komunitní práce uplatňuje, například v Kunčičkách nebo v Přívoze, vidíme, že se začínají lidé organizovat a společně hledat řešení stávajících problémů, nebo pořádat různé kulturní akce. Takoví lidé se stávají opravdovými hybateli změny a vzory pro své děti i blízké okolí,“ sdílela zkušenosti z terénu Růžena Mužíková, vedoucí komunitní práce v Diecézní charitě ostravsko-opavské.

(ab)