Projekty sociální inkluze – intenzivní individuální výuky – už fungují i v ostravských mateřských školách

Na začátku září odstartuje na 28 měsíců projekt podpory inkluzivního vzdělávání zaměřený  především na předškoláky pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě, který ve spolupráci s městem připravuje Rodinné a komunitní centrum Chaloupka.

Naváže na předchozí aktivity města, které v pěti mateřských školách a ve středisku volného času v lokalitách se socioekonomicky znevýhodněným a kulturně odlišným prostředím zavedlo asistenty sociální inkluze.

„Různých drobných i celoměstských projektů, které posilují vzdělávání a obohacují standardní vzdělávací systém o nové prvky, od pomoci hůře vzdělavatelným dětem až po otevření nových možností pro zvláště talentované žáky, realizujeme ve městě každoročně celou řadu. Máme za to,že peníze vložené právě do vzdělávání a rozšíření běžně fungující nabídky se městu v budoucnu mnohonásobně vrátí. V roce 2017 jsme zahájili pilotní projekt zaměřený na intenzivní individuální vzdělávání zaměřené na konkrétní skupinu předškoláků. Pokračovat v něm budeme i v následujících letech, protože inkluzivní vzdělávání je potřebné nejen na školách, ale je potřeba s ním začít již v rámci předškolního vzdělávání,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Do projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, který začal v září 2017 a končit bude za několik dní, se zapojila pětice mateřských škol a středisko volného času, ve kterých působí asistenti sociální inkluze. Mezi partnerské mateřské školy patří ZŠ a MŠ Svinov, mateřské školy ve Slezské Ostravě – v ulicích Komerční, Požární a Zámostní a MŠ Ostrava ve Špálově ulici a jejich odloučená pracoviště. Posledním partnerem projektu je Středisko volného času v Zábřehu v Gurťjevově ulici, které v projektu končí. Čtyři z pěti asistentek sociální inkluze začaly v době trvání projektu studovat.

„Projekt nám umožnil zaměstnat asistenta sociální inkluze, díky kterému jsme mohli uskutečnit mnoho společných i netradičních akcí pro děti a rodiče. Zároveň se nám podařilo zkvalitnit spolupráci mateřské školy a rodiny tak, aby se docházka dětí stala pravidelnou, a děti byly připraveny na bezproblémový vstup na základní školu,“ sdělila ředitelka MŠ Požární Lenka Anežková.

Na projekt, který končí 31. srpna, naváže další aktivita, pro kterou město zahájilo spolupráci s Rodinným a komunitním centrem Chaloupka. S podporou inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě začnou specialisté z Chaloupky hned na začátku školního roku.

Po následujících 28 měsíců budou působit v pěti původních mateřských školách, přidají se ZŠ a MŠ Zábřeh (Volgogradská 6B), MŠ Ostrava-Jih (Volgogradská 4) a MŠ Vítkovice (Prokopa Velikého 37). Nadále spolupracovat bude i pět asistentek sociální inkluze, které už mají zkušenostiz předchozího projektu. Cílem je posílit personální zázemí školek o školní asistenty, v každé bude pracovat jeden. Tito nepedagogičtí pracovníci budou poskytovat větší podporu zejména dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, u kterých je předpoklad, že by mohly být ohroženy školním neúspěchem po svém nástupu do základní školy.

Jejich úkolem je dostat se do komunity, úspěšně spolupracovat s rodiči ze sociálně znevýhodněného prostředí a zapojit je do aktivit zaměřených na rozvoj jejich dětí. Školní asistenti budou po celou dobu trvání projektu do 31. prosince 2022 zprostředkovávat komunikaci s komunitou, rodinou a školou tak, aby pomohli zajistit pravidelnou školní docházku dětí. Přispějí k překonání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek dítěte nebo odlišného kulturního prostředí. Budou se podílet na rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, či na zajišťování výjezdů školy. Budou poskytovat podporu pedagogům při administrativní a organizační činnosti tak, aby měli učitelé více času na vlastní
individuální práci s dětmi.

„Projekt podpoří spolupráci školských zařízení s rodiči dětí v adaptačním období po nástupu do mateřské školy a zvýší informovanost a povědomí rodičů o důležitosti předškolní výchovy a vzdělávání jako důležitého prostředku eliminace školní neúspěšnosti. Jeho stěžejní aktivitou je financování pozice školních asistentů, od září jich budeme mít v Ostravě osm. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání dětí na území sociálně vyloučených lokalit v Ostravě, prevence školní neúspěšnosti a personální podpora inkluzivního vzdělávání ve školách,“ vysvětlila náměstkyně Andrea Hoffmannová.

Mateřské školy zařazené do projektu se vybírají podle prokázané docházky dětí z cílové skupiny. Jedná se především o školky z městských obvodů, ve kterých se nachází většina sociálně vyloučených lokalit a s vysokou koncentrací socioekonomicky a kulturně znevýhodněného obyvatelstva, zejména romského etnika. Zájem školek o zapojení do projektu, případně o přidělení školních asistentů, je větší, než jaký je finanční limit projektu. Proto město hledá další finanční zdroje. V Ostravě je celkem 103 mateřských škol včetně 18, které jsou součástí základních škol zřízených městem a obvody. Zdaleka ne všechny se ale potřebují věnovat inkluzi.

Celkový rozpočet projektu je 15,6 milionu korun a je plně pokryt z evropských dotací. Spolek Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, který je žadatelem o podporu, funguje v Ostravě v oblasti rodinné politiky již patnáct let. Mezi jeho aktivity patří sociální pomoc, poradenství pro pěstounské rodiny, volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi a vedení dětských skupin. Město Ostrava bude fungovat jako partner projektu bez finanční účasti.
„Jednou z hlavních úloh projektu je sociální začleňování dětí předškolního a školního věku a
předcházení jejich školní neúspěšnosti. Abychom dětem a jejich rodinám dokázali dlouhodobě pomoci, využijeme k tomu našich zkušeností v osmi mateřských školách a spolupráci s městemOstrava.

Ze zkušenosti z práce s rodinami vím, jak moc je důležitá komplexní pomoc a tu se nám v
tomto projektu podařilo nastavit. Přála bych si, aby spolupráce s partnery, rodiči a dětmi byla dlouhodobá,“ zmínila Edita Kozinová z Rodinného a komunitního centra Chaloupka.
Město průběžně realizuje projekty sociální inkluze také v základních školách, aktuálně je do
jednoho z nich zapojeno 25 škol. Je na něj k dispozici 100 milionů korun, z toho téměř 85 milionů je z Evropských strukturálních fondů, 10 milionů korun pochází ze státního rozpočtu ČR, 5 milionů korun přidalo město Ostrava. Díky tomu jsou nyní k dispozici finance na odborníky z řad školních psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pedagogů nebo i školních asistentů. Cílem je, aby na každé škole v budoucnu fungovala kompletní školní poradenská pracoviště. Ostrava je jedním z velmi aktivních měst, které je úspěšné v čerpání dotací na tyto projekty.

(ab)