OSTRAVA SE AKTIVNĚ ZABÝVÁ VIZUÁLNÍM SMOGEM

Kultivace veřejného prostoru a zamezení šíření nevkusné a často také ilegální reklamy ve městě je cílem projektu „OSTRAVA 360° – Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů“.

V rámci lepší orientace v problematice reklamního smogu má od minulého roku Ostrava svůj Manuál umísťování reklamy města Ostravy, který přináší návod, jak pracovat s venkovní reklamou od fáze návrhu až po samotnou realizaci. Manuál doplňuje Nařízení o regulaci reklamního smogu. Termín pro odstranění určité reklamy byl, vzhledem ke koronavirové pandemii, posunut a město se v tomto období věnovalo především přímé finanční podpoře podnikatelů, které nezatěžovalo náklady spojenými s obnovou reklamního označení provozoven. Řešením vizuálního smogu se tedy nyní nejvíc zabývají městské a kulturní instituce nebo jednotlivé městské obvody. Jak může vypadat veřejný prostor vyčištěný od reklamního smogu a jak lze s reklamou pracovat jinak, ukáže projekt OSTRAVA 360° například ve dnech 10. a 11. srpna na akci Sdílko Poruba 2020.   

„Od minulého roku probíhají jednání s městskými obvody, při kterých jsme upozornili na slabá místa ve veřejném prostoru, který má daný obvod v péči a která lze definovat jako reklamní smog. Kus práce již udělali v Ostravě–Jih a také v Porubě, kde došlo k odstranění nevhodných reklamních laviček, odpadkových košů s reklamním polepem nebo bantexových plachet. Velkým posunem je úprava smluvních podmínek, díky kterým může obvod ovlivnit reklamní označení provozoven, které jsou v jejich vlastnictví a které pronajímají,“ říká náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

Z kulturních institucí je již vidět proměna u Domu kultury města Ostravy, kde byla z prostoru oken v průčelí odstraněna velkoformátová plachta a z míst mezi vstupními dveřmi reklamní bannery. Z okolního prostoru zmizela jedna billboardová plocha a řada nosičů reklam mezi zastávkou a parkem Milady Horákové. K nahrazení zbylých reklamních ploch vhodnými nosiči, které budou vhodně zakomponovány do uliční třídy 28. října a nebudou zavírat pohled do parku ani na budovu, by mělo dojít v nadcházejících měsících. Městská akciová společnost Ostravské komunikace zajišťuje obstarání kontroly dodržování zákazu šíření reklamy v rozsahu dle Nařízení o regulaci reklamního smogu ve městě, dodržování dalších právních předpisů na úseku umístění reklamy a provádí činnosti související s odstraněním nežádoucího stavu. Ostravské komunikace tak již několik měsíců mapují reklamy, které nejsou v souladu s novými pravidly a zákonnými předpisy a degradují veřejný prostor, kdy se nyní primárně soustředí na odstranění reklamního smogu a ilegálních reklam na věcech (pozemky, budovy, mobiliář, aj.) ve vlastnictví SMO a dotčených městských obvodů.

„Projektem Ostrava 360° se snažíme poukázat na nevhodné nakládání s architekturou a veřejným prostorem. Předchozí generace do detailu promýšlely vyznění ulic a veřejného prostoru, architekti svědomitě navrhovali architektonické celky ulic, náměstí, odpočinkových zákoutí. Naproti tomu naše generace často nakládá s veřejným prostorem pouze jako s nosičem reklamního sdělení,“ dodává grafik a jeden z koordinátorů projektu David Sasín.

 Pilíře projektu OSTRAVA 360°

Manuál umísťování reklamy města Ostravy přináší návod, jak rozeznávat vhodná a vkusná řešení, názorně prezentuje reklamy nevhodné, které svým provedením a umístěním degradují objekty a prostředí. Uvádí ale také právní předpisy a radí, jak má postupovat žadatel o povolení reklamy, zmiňuje postup stavebního úřadu i stanoviska památkové péče. Manuál je ke stažení a také v elektronické podobě na www.ostrava360.cz.

Nařízení o regulaci reklamního smogu, kterým od 1. 1. 2020 mění Ostrava pravidla pro venkovní reklamu. Vzhledem ke krizovým opatřením v souvislosti s COVID-19 město schválilo přechodné ustanovení, kterým podnikatelům posunuje termín pro odstranění některé nevhodné reklamy o jeden rok – z původního 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021. Podrobnější informaci o druzích reklamy, které mají nový termín pro odstranění, jsou specifikovány v nařízení dostupném na www.ostrava360.cz.

Dotační program na obnovu reklamního označení provozoven umožňuje místním podnikatelům získat dotaci až do výše 30 tisíc korun. Žádosti lze podávat už jen do 31. 8. 2020. Město zvažuje dotační program vyhlásit znovu koncem roku. Podmínky dotačního programu ke stažení zde.

„Nemyslíme si, že by byli živnostníci a firmy nezodpovědní vůči veřejnému prostoru záměrně. Mnozí jednají v dobré víře, mnohdy proinvestují nemalé prostředky a často mají na každou část instalace povolení z patřičného úřadu. Nicméně doba se mění a chceme-li z Ostravy mít moderní a vkusné město, musíme také začít pečovat o její architekturu a veřejný prostor jako celek. Jedním z nástrojů tak může být vhodná regulace reklamy. Dotační program na obnovu reklamy provozoven pak místním podnikatelům může pomoci pokrýt až 70 % nákladů do maximální výše 30 tisíc korun,“ dodává Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora pro investice.

Projekt OSTRAVA 360° se bude prezentovat ve dnech 10. a 11. srpna na Sdílku Poruba 2020. Během jeho konání umístí ve městě do vybraných lokalit znečištěných reklamním smogem panely s vizualizacemi, které určitou část prostoru zobrazí bez nevhodně použitých reklam a vysvětlí principy projektu. Lidé tak budou moci vidět, jak by mohl vypadat prostor, kde se zrovna nachází, po odstranění reklamního smogu. Ve městě budou také rozmístěny QR kódy, které po načtení zobrazí danou lokalitu ve vizualizaci bez reklamního smogu. OSTRAVA 360° plánuje účast i na nejbližší Pecha Kucha Ostrava a Meat Design Ostrava.

Jste podnikatel nebo organizace a potřebujete poradit? Jste výrobce či dodavatel reklamy? Chcete být součástí projektu a aktivně se do něho zapojit? Kontaktujte nás na reklama@ostrava.cz.

Detailní informace o projektu jsou dostupné na www.ostrava360.cz a na FB Ostrava 360.

Podívejte se, jak může vypadat veřejný prostor vyčištěný od reklamního smogu.

(ab) Zdroj: Město Ostrava