OSTRAVA PRACUJE NA NOVÉ KONCEPCI ROZVOJE #KULTURA2030

V letošním roce probíhá intenzivní příprava nové koncepce kultury města Ostravy na následujících deset let. Její ambicí je propojení kultury s rozvojem města. Druhého setkání strategického týmu a také pracovních skupin se účastnilo 50 zástupců kulturních organizací, Magistrátu města Ostravy, městských obvodů, akademické sféry i nezávislých spolků.

Koncepce, kterou pro město zpracovává Ostravská univerzita, má být hotova na podzim 2020.

„Za důležitou považuji nejen samotnou práci na strategii rozvoje kultury v příštích deseti letech, ale i skutečnost, že ji zpracovává Ostravská univerzita, které má pro takový počin ideální zázemí. Participovat na její tvorbě tak budou mladí lidé vyzbrojeni nejen dostatečnými teoretickými znalostmi, ale také vlastní zkušeností. Doufám, že přijdou s podnětnými nápady,“ řekl náměstek primátora pro kulturu a sociální věci Zbyněk Pražák.

Řešitelský tým zpracoval analýzu kulturní nabídky a poptávky na území města Ostravy, analýzu vnějšího prostředí a mapování kulturních a kreativních odvětví. Strategický tým, sestavený ze zástupců ostravské kulturní scény, pomohl definovat priority nové vznikající koncepce a témata Pracovních skupin. Těmi jsou 1. INFRASTRUKTURA A MĚSTSKÝ ROZVOJ, 2. ORGANIZACE KULTURY, FINANCE A GRANTOVÁ POLITIKA a 3. PROGRAM, KOMUNIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ. V těchto okruzích jsou obsažena také průřezová témata kulturní a kreativní odvětví.

„Významnou roli hrají právě účastníci pracovních skupin. Série otevřených a intenzivních diskusí mezi kulturními aktéry vede k definování jejich skutečných potřeb, na kterých se do velké míry shodují,“ vysvětluje garant nové koncepce Ondřej Slach z Ostravské univerzity. „Z debat vzešla například potřeba posílení koordinace a komunikace napříč kulturní scénou, dále zjednodušení a digitalizace grantových schémat a také podpory a lepší dostupnosti prostorů pro mladé umělce,“ dodává a nastiňuje tak možná konkrétní opatření.

Další podněty přinesl průzkum mezi studenty středních a vysokých škol. Přes ztížené podmínky v období nouzového stavu se podařilo zrealizovat on-line dotazníkové šetření s 831 respondenty. Otázky směřovaly k individuálním preferencím a postojům k ostravské kultuře.

„Díky evaluaci předchozích koncepcí víme, že hojně diskutovanou výzvou jsou právě potřeby mladé generace, konkrétně osob mladších 30 let, v oblasti kultury. Jde o skupinu obyvatel, která bude zásadně ovlivňovat rozvoj města, proto jsme se na ni zaměřili,“ vysvětluje Blanka Marková, členka řešitelského týmu Ostravské univerzity. Jako kvalitativní část průzkumu proběhly také hloubkové individuální rozhovory s lidmi z kulturní sféry v Ostravě.

Stejně jako předchozí strategický dokument v oblasti kultury z roku 2014 je tedy i nová koncepce zpracovávána participativním způsobem. Základním rámcem pro její vznik je Strategický plán rozvoje města Ostrava 2017 – 2023.

Kontakt pro dotazy ke koncepci:

Blanka Marková

e-mail: markova.blanka@gmail.com

tel: 777 47 37 46

(ab) Zdroj: Město Ostrava