Na technologii z haldy Heřmanice „visí“ dluh ke společnosti SE-MI Technology

Foto zdroj: Diamo s.p.

Společnost SE-MI Technology, a. s., která vyrobila a dodala technologii speciální homogenizační linky pro zpracování hlušiny z odvalu Heřmanice a pro produkci kameniva a uhelných produktů z této hlušiny, dosud nedostala od společnosti Ostravská těžební a.s. zaplacenu kupní cenu za uvedenou technologii. Neuhrazená částka představuje k dnešnímu dni více než 120 milionů korun bez příslušenství.

 

„Pokud by měla být technologie,která je zatížená takto podstatným dluhem, prodána nebo předána třetí straně bez vypořádání naší pohledávky, použijeme veškeré kroky, které námnaše právní postavení umožňuje,“uvedl Pavel Kamarýt, předseda představenstva společnosti SE-MI Technology.

 

Podle něj společnost SE-MI Technology reaguje na články z médií, ve kterých se uvádí, že Ostravská těžební míní získat v soudním sporu se státním podnikem DIAMO zhruba 500 milionů korun za technologii na haldě Heřmanice v Ostravě. „Vzhledem ke skutečnosti, že technologie nebyla z významné části uhrazena, považujeme takové jednání, bez vyřešení všech souvislostí, za krajně podezřelé,“ řekl Pavel Kamarýt.

 

Pohledávku za společností Ostravská těžební eviduje SE-MI Technology od roku 2017.Společnost SE-MI Technology považuje akciovou společnost Ostravská těžební za dlužníka, který je nejprve povinen uhradit dluh včetně příslušenství, a až následněmůže nakládat s technologií ve směru ke třetím stranám.

 

Společnost SE-MI Technology žádá, aby při hodnocení kroků vedoucích k manipulaci s touto separační linkou, kterou(ač nesplnila své smluvní závazky)provozuje společnost Ostravská těžební, byl brán zřetel na tento významný dluh.

(nm)