XVI. pediatrický kongres hostila po delší přestávce Ostrava

Tradiční setkání pediatrů napříč obory z České i Slovenské republiky hostila po více než 18 letech moravskoslezská metropole Ostrava. Pozvání prezidenta kongresu doc. MUDr. Jana Pavlíčka, Ph.D., přednosty Kliniky dětského lékařství FN Ostrava přijalo více než 460 lékařů a sester. Aktuální informace a novinky z oblasti dětského lékařství zazněly v Clarion Congress Hotelu Ostrava ve dnech 13. – 15. října 2022. 

Největší vzdělávací akce v oboru dětského lékařství je určena nejen pediatrům, ale také všem specializacím, které s pediatrií souvisí. „Mám radost, že byl velký zájem začínajících kolegů o středeční, úvodní blok přednášek v rámci setkání mladých pediatrů. A určitě mě potěšil program, kvalita a velká účast v sesterské sekci,“ uvedl prezident kongresu a dětský kardiolog docent Pavlíček, který se ve svém sdělení zaměřil na kritické srdeční vady v prvním roce života.

Odborný program našeho kongresu, který se tentokrát koná v úchvatném městě Ostrava, nemá mezi pediatrickými akcemi v České republice obdoby. Jedná se vždy o to nejlepší, co je na poli pediatrie a jejích subspecializací v daném roce k dispozici,“ dodal předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

V rámci kongresu byla také předána cena prof. Brdlíka za celoživotní přínos pediatrii, kterou letos obdržel doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc., dlouholetý přednosta Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Diplomy za celoživotní práci v oblasti léčebně – preventivní péče o děti převzala Bc. Jaroslava Bajerová, bývalá dlouholetá vrchní sestra Kliniky dětského lékařství FN Ostrava, MUDr. Jaromíra Hubová, bývalá zástupkyně přednosty této kliniky, MUDr. Vlasta Janštová, která se specializuje na endokrinologii a diabetes, MUDr. Norbert Semenďák, bývalý dlouholetý primář Městské nemocnice Ostrava, prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., bývalý přednosta Kliniky dětského lékařství FN Ostrava a Ema Vojtíšková, bývalá sestra Dětské kliniky VFN a 1. LF UK a Pediatrická kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.

(ab)