ZJEDNODUŠENÍ PODMÍNEK V PROGRAMECH NA PODPORU SPORTOVNÍ OBLASTI

Zastupitelé města schválili návrh programů na podporu sportu z rozpočtu města Ostravy pro rok 2020 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport. Oproti původním termínům z předchozích let došlo k posunu vyhlášení výběrového řízení na zisk dotace o čtvrt roku dopředu. Díky tomu bude možné, aby byly dotace vypláceny již v lednu 2020, nikoliv až v březnu, jak tomu bylo dříve. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků pro rozdělení v oblasti Vrcholového sportu je 78 milionů a pro oblast Tělovýchovy a sportu 33 milionů korun.

 Úpravy znění programů především reagují na požadavky ze strany žadatelů o dotaci a slouží k lepší orientaci v programech, lépe a přesněji specifikují podmínky dotačního řízení a vedou k celkovému zjednodušení administrativy projektů.

Snížili jsme počet formulářů i povinných příloh, které musejí žadatelé předložit. Do uznatelných nákladů jsme nově začlenili položku ubytování sportovců na ubytovnách nebo pronájem bytů a reagujeme také na aktuální trendy. Zvýšili jsme procentuální možnosti u čerpání dotací na internetové a webové služby, náklady na záznamy i streamování,“ řekla resortní náměstkyně Andrea Hoffmannová.

V obou dotačních programech byly lépe formulovány pojmy, zkrácena jejich délka a byly celkově zpřehledněny. Došlo také k omezení důvodů pro vyřazení dotace a žadatelé získávají možnost předběžné konzultace s administrátorem projektu.

V případě programu na podporu tělovýchovy a sportu jsme odstranili diskriminační kritérium přidělování bodů podle úrovně popularity sportů. Spravedlivěji jsme nastavili možnosti plateb podle počtu registrovaných členů a o dotaci si mohou nově požádat i subjekty, které existují méně než rok, avšak za podmínky, že vznikly z důvodu rozpadu nebo rozdělení již existujících organizací,“ dodává náměstkyně Andrea Hoffmannová.

Cílem všech změn je podpořit konání a organizační zajištění akcí s celoměstským dopadem.

 

Témata podpory v rámci programu Vrcholový sport:

  1. Činnost sportovních subjektů v oblasti sportovní výchovy a přípravy dětí a mládeže.
  2. Činnost sportovních subjektů dosahujících vynikajících výsledků v nejvyšších domácích soutěžích, které významným způsobem reprezentují město Ostravu.

Témata podpory v rámci programu Tělovýchova a sport:

  1. Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů – sportovci registrovaní ve sportovních svazech.
  2. Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů – sportovci neregistrovaní ve sportovních.
  3. Podpora akreditovaných sportovních center mládeže.
  4. Podpora sportovních akcí významně reprezentujících statutární město Ostravu.
  5. Podpora pravidelné činnosti a akcí pro handicapované.

(ab)