JAKÝ BYL ROK 2018 V ZOO OSTRAVA

Historicky druhá nejvyšší návštěvnost, navýšení příspěvku na ochranu přírody, nový název organizace, nejvyšší počet druhů v historii, dokončení rozsáhlého projektu elektrifikace celého areálu, zahájení chovu včel a mnoho dalšího… Na prahu nového roku se ostravská zoologická zahrada ohlíží za rokem uplynulým a bilancuje, jaký byl – co přinesl, co se povedlo, ale i co se nepovedlo…

Návštěvnost:

Ostravskou zoo navštívilo v roce 2018 celkem 537 412 lidí. To je historicky druhá nejvyšší návštěvnost. Od té rekordní v roce 2014 se však příliš nelišila. Chybělo do ní pouhých 3 106 návštěvníků! Již čtvrtým rokem tak byla překročena půlmilionová hranice a potvrzuje se, že zoo patří k nejvýznamnějším turistickým cílům nejen Moravskoslezského kraje, ale celé České republiky, což dokládá i skladba návštěvníků – kromě místních tvoří podstatnou část i obyvatelé dalších krajů. Přízeň nám stále zachovávají i zahraniční návštěvníci, a to nejvíce z Polska a v menší míře i ze Slovenska.

Biodiverzita v zoo:

V roce 2018 jsme naplno odstartovali a akcelerovali roky rozvíjený projekt zvýšení biodiverzity (nejen) celého areálu zoologické zahrady. Projekt probíhá na více než stohektarovém přírodním území, které je domovem nespočtu našich volně žijících, často vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin, ale i za branami zoo. Podpora zvyšování biodiverzity (či alespoň jejího udržení) a pomoc co nejširšímu spektru organismů se tak stává jednou z klíčových aktivit naší zoo i do dalších let. Jedním z mnoha výstupů tohoto projektu je zahájení chovu včel.

Včely v zoo:

Novým živočišným druhem, který začala ostravská zoo v loňském roce chovat, je zástupce hmyzu – včely medonosné (Apis mellifera). Hlavním důvodem pro rozšíření druhové rozmanitosti o včely je především alarmující úbytek tohoto nepostradatelného a obdivuhodného hmyzu, nejen na území České republiky, ale na celém světě. Včely, ale také čmeláci jsou pro lidstvo nepostradatelnými především pro svou opylovací činnost. Poprvé se také uskutečnila akce pro veřejnost Den pro včely, při níž se návštěvníci seznámili blíže s tímto společenským hmyzem.

Ochrana přírody a mezinárodní spolupráce:

Vedle udržování životaschopných populací ohrožených druhů zvířat v lidské péči, např. v zoologických zahradách, je ostravská zoo aktivně zapojena i do celé řady záchranných projektů, které jsou realizovány za jejími branami, často i tisíce kilometrů daleko – v místě původního výskytu vybraných ohrožených druhů. Možnosti a formy podpory jsou různorodé…

Dvě koruny ze vstupu:

V roce 2018 bylo díky programu Koruna ze vstupu rozděleno mezi třináct vybraných záchranných projektů 496 tisíc korun. Jednalo se například o projekty v Indonésii, ve Vietnamu, na Madagaskaru, v Senegalu, v Mexiku i v Evropě. Na konci září loňského roku schválilo zastupitelstvo města Ostravy navýšení příspěvku na ochranu přírody. Od listopadu 2018 přispíváme společně s našimi návštěvníky na záchranu nejohroženějších druhů ne jednou, ale dvěma korunami z každého vstupu. To přispěje k rozšíření i dlouhodobějšímu a systematičtějšímu plánování ochranářských aktivit zoo.

Ochrana evropské fauny:

Na ochraně místní, potažmo evropské fauny se ostravská zoo podílí i prostřednictvím bezplatného poskytování mláďat odchovaných v zoo, která jsou následně v rámci tzv. repatriačních projektů vypuštěna na vybraných lokalitách do volné přírody za účelem obnovení nebo posílení divokých populací, příp. ponechána v chovatelské základně těchto projektů. V roce 2018 poskytla zoo celkem 19 mláďat. Deset sov pálených a šest sýčků obecných bylo vypuštěno v České republice, dva puštíci bělaví posílili chovatelskou základnu rakouského repatriačního projektu a jeden sup hnědý byl vypuštěn v Bulharsku.

Běh Zoo Ostrava pro lemury:

V srpnu 2018 se v zoo ve spolupráci s atletickým klubem SSK Vítkovice uskutečnil již 3. ročník charitativního běhu zoologickou zahradou v Ostravě. Tentokrát byl výtěžek ze startovného určen na podporu kriticky ohrožených lemurů Sclaterových, resp. záchranného projektu Sahamalaza, který probíhá na severozápadě Madagaskaru, přímo v místě výskytu těchto lemurů. Zoo Ostrava (spolu s dalšími evropskými zoo) je do tohoto programu zapojena od roku 2005. Srpnové akce se zúčastnilo celkem 1200 lidí a pro ohroženou madagaskarskou přírodu vyběhali 190 tis. Kč!

Plemenné knihy:

V loňském roce zoo zpracovala a vydala aktualizovaná vydání čtyř plemenných knihy – tří evropských (pro hrochy obojživelné, wapiti sibiřské a barasingy) a jedné celosvětové (pro siky vietnamské).

Nový název organizace:

Ostravská zoologická zahrada se vedle chovu vzácných a ohrožených druhů zvířat věnuje intenzivně a dlouhodobě i aktivitám, které jsou spojené s rostlinami. Botanická činnost se odrazila i v novém oficiálním názvu organizace, který na podzim 2018 schválilo zastupitelstvo města Ostravy. Ten nyní zní Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace.

Chov zvířat:

Z pohledu chovatelství byl rok 2018 naprosto mimořádný. Nejenže jsme dosáhli rekordního počtu chovaných druhů zvířat (438 druhů), ale dovezli jsme několik zajímavých či ohrožených druhů. Ze savců jsou to například kriticky ohrožený lemur šedohlavý (Eulemur cinereiceps) a velký australský vačnatec chovaný prozatím v zázemí klokan horský (Macropus robustus robustus), z ptáků například kriticky ohrožený sojkovec modrotemenný (Garrulax courtoisi), či papoušek, který má k ohrožení blízko, alexandr čínský (Psittacula derbiana). Po pěti letech jsme obnovili chov největších ptáků světa – pštrosů dvouprstých (Struthio camelus). Dovezli jsme také tři druhy velmi ohrožených ryb rodu Xiphophorus – platu Gordonovu, platu Meyerovu a platu Couchovu – a obnovili jsme chov zvláštních ryb lezců (Periophthalmus novaeguineaensis). Zvláštní postavení mezi chovanými zvířaty zaujímají již zmíněné včely medonosné (Apis mellifera). Na druhou stranu jsme o řadu zvířat také přišli. V samotném závěru roku uhynul, resp. musel být z důvodu prudce se zhoršeného zdravotního stavu utracen chovný samec hrocha obojživelného(Hippopotamus amphibius).

V loňském roce se v zoo narodilo celkem 1238 mláďat, mezi nimiž byla řada velmi zajímavých odchovů! Především bychom zmínili narození dvou mláďat damana pralesního (Dendrohyrax dorsalis). Dle prověřovaných informací se jedná o první odchov tohoto druhu na světě (v rámci institucí EAZA a WAZA). Ke konci roku 2018 bylo na celém světě chováno pouze deset damanů pralesních, z toho šest v Zoo Ostrava. Daman je velký asi jako králík, ale je příbuzný slonům nebo sirénám. Tomu odpovídá například i délka březosti samic (cca 7,5 měsíce). Dalšími mimořádnými odchovy jsou mláďata dvou kriticky ohrožených druhů primátů lemura Sclaterova (Eulemur flavifrons) a lemura mongoze (Eulemur mongoz). Oba druhy jsou na tom poměrně špatně i v lidské péči. Na konci roku 2018 bylo chováno v Evropě 36 jedinců lemura mongoze v 15 institucích a jen 29 jedinců lemura Sclaterova v deseti institucích. V Severní Americe jsou čísla podobná a celá situace s oběma druhy je podobně málo optimistická – populace stárnou a většina jedinců po sobě nezanechává žádné potomky. Proto je každé přirozeně odchované mládě vyvažováno chovatelským a ochranářským „zlatem“. Tři mláďata (samičky) přibyla v expozici safari u onagerů (Equus hemionus onager). Tím se v Ostravě vytvořilo nejpočetnější stádo těchto vzácných divokých asijských oslů v Evropě.

Mezi ptáky ční odchované mládě orla mořského (Haliaeetus albicilla). Dnes už nejde v přírodě o ohrožený druh a díky přísné ochraně se v Evropě na mnohá místa navrátil. Je znovu součástí i české přírody. Ale složitost odchovu v lidské péči je daná několika faktory – orel mořský patří k nejméně často odchovávaným orlům. Velkou roli zde hraje nutnost sestavit harmonizující pár. A i když se to nakonec podaří, musí být chovatelé ve střehu, protože v době líhnutí může větší samice i zabít menšího samce… Z 65 evropských zoologických zahrad, které chovají celkem více než 180 jedinců, se v roce 2018 podařilo orly mořské úspěšně rozmnožit pouze v pěti dalších institucích. Z dalších ptačích úspěchů jmenujme například mládě kondora královského (Sarcoramphus papa) nebo dvě mláďata velice ohroženého kardinálovce zeleného (Gubernatrix cristata).

Zajímavé události se odehrály i v dalších oblastech, tedy nejen v rámci samotné chovatelské práce. Uskutečnili jsme například celou řadu transportů zvířat. Z hlediska objemu a nákladů všem transportům vévodil (přibližně v půlce roku) dovoz samce slona indického (Elephas maximus) k našemu čtyřčlennému samičímu stádu s mládětem. Dvacetiletý vzrostlý slon cestoval ze Zoo LePal ve Francii a doprovázeli jej tamní chovatelé. Doplnili jsme i skupinu šimpanzů hornoguinejských (Pan troglodytes verus) o nového samce z italské Zoo Ravenna. Obě zvířata jsme získali zdarma na základě jednání s příslušnými koordinátory Evropských záchovných programů (EEP) – v rámci spolupráce mezi EAZA a WAZA institucemi se za zvířata neplatí, hrazeny jsou jen náklady na přepravu.

Stavební činnost:

Během celého roku pokračovaly práce spojené s projektem elektrifikace celého areálu zoo. Velká investiční akce financovaná městem Ostravou zaměřená na modernizaci technické infrastruktury byla dokončena na podzim. V rámci ní byla v areálu zoo provedena náhrada starých již dosluhujících rozvodů elektrické energie a jejich posílení. Stavební a hlavně výkopové práce se dotkly celého areálu zoologické zahrady a botanického parku. Během nich bylo vykopáno téměř 12 km výkopů, překopů apod. Svým rozsahem se mezi zoologickými zahradami jedná o zcela ojedinělý projekt. Bez této velmi důležité infrastrukturální akce „pod zemí“, by však nebylo možné budovat další nové expozice a mnohá další zařízení nezbytná pro chod zoo. Na jaře bylo uvedeno do provozu nové dětské hřiště u expozice s domácími zvířaty, které vzniklo pro zpestření prohlídky i pro trénink fyzičky a zručnosti hlavně pro děti.

 Pro zvířata jsme také postavili nové nebo zrekonstruovali stávající prostory. Téměř před dokončením je stavba pro mangusty trpasličí (Helogale parvula) a dikobrazy jihoafrické (Hystrix africaeaustralis). Expozice je situovaná pod výběhem afrických zvířat u zastávky safari expresu a návštěvníkům se otevře na jaře 2019. Dokončena byla přestavba původního půdního prostoru s výry velkými na chovatelsko-expoziční voliéru pro alexandry čínské (Psittacula derbiana). Celkem 20 těchto pestrých a čilých papoušků rozzářilo boční cestu vedoucí k Voliérám ptáků Tibetu a Číny blízko vstupu do zoo. Menšími expozicemi jsme zpestřili stávající pavilony: v Pavilonu evoluce je to prostorné terárium pro holaspisy létavé(Holaspis guentheri), terárium pro bizarní žáby vlasatice třásnité (Trichobatrachus robustus), další terárium pro mnohonožky kamerunské(Archispirostreptus sp.) a dvě akvária pro bahníka západoafrického (Protopterus annectens) a ohrožené halančíky Amietovy (Fundulopanchax amieti). V Pavilonu Papua jsme otevřeli akvaterárium pro krajty zelené (Morelia viridis) a stříkouny pětitrnné (Toxotes chatareus).

Vzdělávání a osvěta:

I na poli osvětovém a vzdělávacím zoo nezahálela a nabídla návštěvníkům řadu doprovodných akcí, přednášek, speciálních prohlídek, komentovaných setkání a dalších aktivit. V areálu zoo vzniklo i několik nových vzdělávacích koutků, za všechny zmiňme model kostry mamuta srstnatého v životní velikosti. Byla odstartování unikátní kampaň Ukradená divočina zabývající se v České republice často přehlíženým ilegálním obchodem s volně žijícími zvířaty (a rostlinami) a jeho neblahými dopady na celé ekosystémy. Podařilo se spustit a úspěšně rozvíjet facebookový profil Ochrana přírody, který je jedinečný nejen mezi českými zahradami. Stejně tak pokračovala a dále se rozvíjela spolupráce se školami z celého Moravskoslezského kraje i z dalších koutů, a to nejen České republiky, ale i přilehlého polského příhraničí. Přibyla řada aktivit pro polsky mluvící návštěvníky a naše organizace se dále profilovala jako plně dvojjazyčná instituce. V prosinci se konala tradiční odborná konference pro pedagogické pracovníky. Zúčastnilo se jí přes 150 zájemců, čímž byl překročen rekord z roku 2017.

 V lednu 2018 uzavřel Moravskoslezský kraj s naší zoo Memorandum o spolupráci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Tím bylo stvrzeno, že Zoo Ostrava je významnou vzdělávací organizací krajského významu. Zoo se také stala partnerem projektu Moravskoslezského kraje „OKAP“ (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání) zaměřeného na podporu vzdělávání žáků v technických oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických. V rámci něj byl připraven speciální výukový program pro žáky středních technických škol.

 Některé další významné aktivity:

Seznam významných aktivit a novinek, které se v průběhu loňského roku v ostravské zoo udály, by mohl samozřejmě pokračovat ještě dál. Kromě mnoha jiných jistě stojí za zmínku nová botanická expozice s kolekcí bonsají a ornamentálních stromů, která vznikla u vstupu do zoo či zintenzívnění a pokračování spolupráce s organizací Moment Česká republika formou sbírky oblečení na podporu záchranného projektu Save Elephants. Souhrn všech událostí najdete na webových stránkách zoo (http://www.zoo-ostrava.cz/cz/zoo/novinky/).

 Na základě výše popsaných událostí posledních dvanácti měsíců můžeme říci, že i rok 2018 byl pro nás rokem velmi úspěšným a významným. Hlavní podíl na tom mají bezesporu i všichni naši návštěvníci, kteří k nám v uplynulém roce zavítali. Děkujeme všem za přízeň a podporu a do nového roku přejeme všechno nejlepší!

(ab)