Zastupitelstvo města schválilo novelizaci obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

Věž ostravské Nové radnice se symbolicky rozsvítí zlatou barvou. Foto: Jiří Zerzoň

Blížící se začátek festivalové sezóny přinesl potřebu aktualizace přílohy obecně závazné vyhlášky o nočním klidu (č. 1/2023). Novelizace přinesla jen drobnější úpravy přílohy obecně závazné vyhlášky, spočívající v rozšíření výčtu akcí. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu byla zastupiteli města vydána v lednu tohoto roku a v příloze definovala 39 společenských a kulturních akcí, při jejichž konání se zkracuje doba nočního klidu oproti zákonnému rozmezí od 22 hodin do 6 hodin. Zastupitelstvo na svém květnovém zasedání doplnilo seznam o další dvě akce: tradiční Jazz Open Ostrava a proskovické Svatojánské slavnosti.

„Výběr akcí, u kterých zkrátíme dobu nočního klidu, podléhá pečlivému zvážení. Existuje několik faktorů, dle kterých přisoudíme pořadateli výjimku z rušení nočního klidu. Snažíme se, aby vybrané akce tato kritéria naplňovala všechna. Musí se jednat o významnou kulturní, sportovní či společenskou akci, sledujeme tradici akce, tedy zda se v posledních deseti letech uskutečnila alespoň pětkrát, a významným faktorem je také fakt, zda je akce městem či obvody finančně podpořena,“ vysvětlila náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová.

Zákon stanovuje dobu tzv. nočního klidu mezi 22 hodinou a 6 hodinou s tím, že dává obcím možnost, aby vydáním obecně závazných vyhlášek tuto dobu nočního klidu ve výjimečných případech zkrátila. Jedná se o konání významných kulturních, sportovních či společenských akcí, díky nimž je město Ostrava vnímáno jako kulturní metropole. Přestože to může pro některé obyvatele znamenat dočasné omezení běžného způsobu života, pořádání akcí je součástí společenského vyžití obyvatel a přínosné jsou také pro město ekonomicky – významné akce každoročně přivádějí do Ostravy desetitisíce turistů.

Každý rok jsou proto městské obvody vyzvány, aby navrhly kulturní akce, které by měly být do přílohy obecně závazné vyhlášky o nočním klidu zařazeny pro rok následující. Kulturní akce jsou rovněž navrhovány odbory magistrátu, popř. samotnými pořadateli. Navržený seznam akcí posoudí pracovní skupina rady města na základě pravidel pro výběr kulturních, sportovních a společenských akcí, při nichž může být prostřednictvím příslušné obecně závazné vyhlášky zkrácena doba nočního klidu, a stanoven časový rámec omezení doby nočního klidu v době jejich konání, načež doporučí akce k zařazení do přílohy obecně závazné vyhlášky o nočním klidu.

Jelikož navržených akcí bývá větší množství, je úkolem této pracovní skupiny vybrat významné a tradiční akce, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování obyvatel města zvýšenou hladinou hluku během roku. Návrh novely obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, včetně nové přílohy pro nadcházející festivalovou sezonu, je poté projednán radou města a zastupitelstvem města, které novelu vyhlášky schvaluje. Přehled akcí pro rok 2023, kterým byla udělena výjimka, naleznete v příloze. Pořadatelé akcí, kteří v době žádosti o výjimku neznali termín konání akce, jej musí upřesnit příslušnému úřadu vždy nejméně 30 dnů před jejich konáním.

(ab)