Ostrava ocenila ředitele škol

Nelehkou práci ředitelů a ředitelek ostravských škol ocenilo letos město premiérově udělením titulu Ředitel roku 2022 rovnou třem výjimečným osobnostem. Jejich doménou je zvládnutí manažerské funkce na skvělé úrovni za všech situací, ať už to byla aktuálně nedávná pandemie či aktuálně vzdělávání nově příchozích ukrajinských dětí, neméně je však důležité také vedení pedagogického sboru a rozvoj školy. Společným jmenovatelem jsou oceněným inovativní přístupy, umění vytvořit pozitivní atmosféru ve škole nejen pro žáky, ale též pro pedagogy i rodiče.

Novou možnost ocenit klíčové manažery ostravských škol schválili na svém březnovém zasedání zastupitelé města a v květnu poté Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o udělení titulu třem nejlepším kandidátům. V posledním červnovém týdnu pak z rukou z rukou náměstkyně primátora Andrey Hoffmannové převzali ocenění Ředitel roku 2022 tito nominovaní:

Mgr. Hana Petrová, ředitelka Základní školy Ostrava-Poruba, Porubská 832

PaedDr. Ivona Klímová, MBA, ředitelka Gymnázia, základní školy a mateřské školy Hello, Čs. Exilu 491/23, Ostrava-Poruba

Mgr. Robert Kecskés, ředitel Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2.

„Považuji za důležité ocenit ředitele škol, kteří se v průběhu školního roku mnohdy ocitají v nezáviděníhodné situaci při řešení nejen každodenních, ale také mimořádných situací. Jsou to právě oni, kdož umí zajistit zdravé klima škol a zprostředkovat špičkové vzdělávání dětí, které je pro další život dětí zásadní. Díky nim se daří ve školách vytvořit i ideální podmínky pro pedagogy. A často jsou též hybnou silou, bez které by instituce jen přešlapovala na místě, bez naděje na kýžený rozvoj. Dobrou školu nedělá jen dobrý učitel, ale také dobrý ředitel a je třeba na to nezapomínat,“ konstatovala Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

V rámci této ankety bylo doručeno 16 návrhů, přičemž navrhovateli byla jak odborná, tak laická veřejnost, nominované navrhli rodiče, městské obvody, ale i školská rada či pedagogické kolektivy. Oceněni pak byli ředitelé škol zřízených městskými obvody i ředitel školy jiného zřizovatele.

K oceněným lze z mnoha jejich nej vybrat například:

Mgr. Hana Petrová podporuje rozvoj všech druhů gramotnosti, čtenářské, mediální, matematické, finanční i dalších. Motivuje pedagogy a pomáhá jim v odborném růstu i sebevzdělávání. Díky jejím manažerským schopnostem se škola stala proinkluzivní, podporuje jak nadané žáky, tak žáky zdravotně a sociálně znevýhodněné.

Otevřená pozitivním změnám je PaedDr. Ivona Klímová, která zavádí inovativní přístupy ve škole např. využití virtuální reality ve výuce. V období pandemie měla jasnou představu, jak má distanční výuka vypadat, že naprosto klíčové je používat jednotnou platformu a je třeba začít hned. Den po uzavření škol již učili on-line.

Žáky i zaměstnanci školy oblíbený, výborný učitel Mgr. Robert Kecskés iniciuje zapojení školy do mnoha projektů města, např. Talentmanagementu i kariérového poradenství, ale i do mezinárodních programů. Škola je zaměřena na ekologii, spolupracuje s OZO.

(ab)