Návrh rozpočtu města Ostravy pro rok 2021 předpokládá, že město bude hospodařit s 9,9 miliardami korun. Celých 25 procent z této částky půjde na investice. Kapitálový rozpočet města na příští rok bude se zapojením úvěrových prostředků nejvyšší v historii města v hodnotě 3,5 miliardy korun. „Přestože v důsledku oslabení ekonomiky kvůli koronakrizi klesnou příjmy města ze sdílených daní a budeme proto muset šetřit, zvolili jsme strategii snížení běžných výdajů a zachování maximálního objemu investic. Ty pomohou opět nastartovat ekonomický rozvoj Ostravy. Můžeme si to dovolit, protože jsme v době konjunktury v předchozích letech i přes významné investice hospodařili velmi uvážlivě a cíleně jsme snižovali zadlužení města. Díky tomu jsme si letos mohli vzít úvěr za opravdu neopakovatelných podmínek,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura. Rozpočet na rok 2021 je sestaven vyrovnaně, jak městu ukládá zákon. V důsledku oslabení ekonomiky kvůli koronakrizi jsou předpokládané celkové příjmy ve výši 8,3 miliardy korun o 1,1 miliardy nižší než vloni, výpadek sdílených daní se očekává ve výši 1 miliardy. Do zdrojů pro příští rok je započten také převod prostředků z roku 2020 ve výši 1,9 miliardy korun a 134 milionů korun z nově přijatého úvěru od České spořitelny, což jsou finanční prostředky určené výhradně na investice. Na splátky úvěrů je vyčleněno 450 milionů korun, o které se celková částka rozpočtu ponižuje. Tabulka: Kapitálové výdaje v tabulce ve výši 2,5 miliardy korun jsou uvedeny bez zapojení všech úvěrových zdrojů. S ohledem na snížení příjmů ze sdílených daní bude Ostrava šetřit především na běžných výdajích. Pro rok 2021 jsou navrženy v celkové výši 7,4 miliardy. Proti schválenému rozpočtu města na rok 2020 se snižují o 43 milionů korun. Faktická úspora je však vyšší, protože je v běžných výdajích zahrnuta nově schválená rezerva ke krytí výpadku sdílených daní ve výši 352 milionů korun, která reaguje na projednávaný daňový balíček. K plánovanému snížení běžných výdajů dojde u příspěvkových organizací o 86 milionů korun, v oblasti dotací a grantů o 96 milionů, sníží se neinvestiční dotace městským obvodům o 162 milionů korun, výdaje na platy úředníků a zaměstnanců městských organizací o 32 milionů, ostatní výdaje o 69 milionů. O 72 milionů korun se zvyšuje částka na dotace obchodním společnostem, které ekonomicky postihla protiepidemická opatření. Nejvyšší navýšení je u výdajů na městskou hromadnou dopravu, které vzrostou o 63 milionů na 1,5 miliardy korun. Pro městské obvody se ve schváleném rozpočtu počítá včetně rezerv a převodů nevyčerpaných dotací z roku 2020 s částkou téměř 1,7 miliardy korun, což je o 205 milionů korun méně než letos, přičemž stejně jako letos bude i v příštím roce větší část propadu město pokrývat svými zdroji. Samostatnými kapitolami v rozpočtu se bude řešit obnova bytového fondu obvodů ve výši 28 milionů a rekonstrukce hřbitovů ve výši 9 milionů korun. Na investice je vyčleněno, 2,5 miliardy korun. Po zapojení úvěru, který si město vzalo na pokrytí svých investičních potřeb po snížení příjmů ze sdílených daní, bude v kapitálovém rozpočtu pro příští rok 3,5 miliardy korun. „Pro letošní rok jsme měli na investice připraveny téměř tři miliardy korun. V příštím roce to bude ještě o zhruba půl miliardy více. Bude to historicky nejvyšší v rozpočtu schválená částka. Nejvíce peněz budeme vynakládat na vodohospodářské stavby, do zdravotnictví a sociální oblasti, na kulturu a parkování. Do obnovy a rozvoje vodohospodářské a kanalizační sítě půjde téměř 777 milionů korun, což je zhruba dvojnásobek oproti předchozím letům,“ uvedla investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová. Prostředky z kapitálového rozpočtu jsou určeny na dokončení rekonstrukcí bytového domu v Janáčkově ulici a historické budovy bývalých jatek včetně úpravy jejího okolí i rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad v Porubě, výstavbu parkoviště pod univerzitami či nové expozice v ZOO. Nově budou zahájeny například stavby parkovacího domu u městské nemocnice, rekonstrukce historické Grossmanovy vily, další úsek okolí řeky Ostravice a Havlíčkova nábřeží i veřejného prostranství u Duhy v Porubě. Rozšiřovat se dále bude síť cyklostezek např. U Výtopny – Pavlovova a revitalizovat další zelené prostranství např. Smetanův sad. Pro spolufinancování vybraných akcí město využije také národní a evropské dotační prostředky. Jedná se např. o novou sportovní halu v Třebovicích nebo rekonstrukci zastávky dolu Odra. Nadále bude město hospodařit se svými čtyřmi účelovými fondy. Dva z nich jsou určeny na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury – Fond pro vodovody a Fond pro kanalizace. Do vodohospodářské infrastruktury půjde klíčová část investičních prostředků ve výši 777 milionů korun. Město systematicky pokračuje v jejich obnově. Významný dopad na zlepšení kvality vodních toků v Ostravě bude mít v roce 2021 odstranění 9 volných vyústí a převedení odpadní vody na ústřední čistírny. Z důvodu nutných úspor se nyní nebudou vkládat další prostředky do fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava, kde je 551 milionů korun, a do fondu na koncertní halu, který disponuje 231 miliony korun. Z alokovaných financí se budou v městské nemocnici rekonstruovat monoblok pavilonu E2 a rekonstruovat rozvody vysokého napětí a tepla. Z fondu koncertní haly budou hrazeny nezbytné průzkumy a projektová dokumentace.

Ve výtvarně-architektonické soutěži na památník veteránů, kterou město vyhlásilo letos v březnu, zvítězila sochařka Pavla Sceránková. Výsledky dvoufázové soutěže v souladu s doporučením poroty schválili ostravští radní. Město začne s autorkou vítězného návrhu jednat o jeho realizaci bezprostředně po formálním ukončení soutěže, pravděpodobně v lednu. Památník by měl být za příznivých podmínek hotov v říjnu příštího roku, aby mohl být odhalen ke dni veteránů, který připadá na 11. listopad.  

„Vítězný návrh Pavly Sceránkové nejlépe z předložených návrhů naplnil zadání soutěže. Je realistický, obsažný, a přitom příjemně lehký. Působí dynamicky a nadčasově. Po obsahové stránce nakládá s faktickými odkazy, jako jsou citace veteránských vzpomínek, a současně s geometrickými motivy, které nepůsobí pejorativně symbolicky či zbytečně militantně. Tvar pohybujících se kruhů by mohl mít nejsilnější účinek zejména po setmění, kdy se text v okruží rozsvítí. Silný symbolický obsah by mohla nabídnout také vztyčená pozice kruhů nad hlavami účastníků pietního aktu,“ řekla k vítěznému návrhu náměstkyně Zuzana Bajgarová, která byla členkou poroty.  

Vítězka soutěže, čtyřicetiletá výtvarná umělkyně Pavla Sceránková, je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, studovala také na výtvarných univerzitách v Maďarsku, Německu, Kanadě a Skotsku. Vytváří sochařské objekty s minimalistickou čistotou a citlivým vztahem k danému místu.

Zájem o účast v soutěži byl značný, zasláním svých portfolií se do ní hlásilo sedmnáct autorů. Porota nakonec vybírala z osmi jednotlivců a týmů, přičemž čtyři město oslovilo napřímo. V druhém kole soutěže zůstali čtyři. Porota hodnotila jejich soutěžní návrhy z hlediska komplexní, ideově i výtvarně-architektonické kvality, a také umístění v parku, který je významným krajinným prvkem. Zajímala se také o hospodárnost a ekonomickou přiměřenost zvoleného řešení, trvanlivost a odolnost s přihlédnutím k tomu, že by dílo mělo být vystaveno klimatu i obecnému užívání. Porotu s odborníky, zástupci města i Moravskoslezského kraje vedl umělec a pedagog Petr Dub.  

„Jménem poroty bych chtěl především poděkovat všem účastnicím a účastníkům soutěže za jejich participaci. Uskutečněná jednání a navazující hodnocení předložených návrhů potvrdila, že zadání bylo skutečně nelehké. Nyní porota s nadějí očekává památník vyrovnávající se nejen s tradicí pomníkového sochařství, ale i dílo s přesahy natolik komplikovaného tématu, jakým je válečné veteránství. Vítězný návrh podobný potenciál nabízí a může se stát nejen nově definovaným bodem ostravského veřejného prostoru,“ uvedl předseda poroty Petr Dub.   

Tři samostatné konstrukční prvky památníku jsou navrhovány převážně z duralu, dráhy objektů mají být žulové. Užití aretačního kloubu by umožnilo jejich pohyblivost. Navrhované materiály by měly zajistit požadovanou trvanlivost a odolnost. Autentické plastiky by svým umístěním umožnily pořádání důstojných oslav v rámci veteránských akcí a státních svátků, ale současně by nezasahovaly do běžného denního života parku. Tři objekty jsou navrženy v zajímavé vazbě jak mezi sebou, tak vůči celkovému měřítku parku.

Vznik památníku pomohl iniciovat také plukovník Jaroslav Hrabec, bývalý ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava, v současnosti zástupce vojenského velitelství teritoria v Táboře, a také osobnost Moravskoslezského kraje v roce 2019, který byl rovněž členem poroty.  

Památník bude připomínat české, respektive československé veteránství jako celek a jeho nositele napříč generacemi, tedy legionáře – vojáky stojící u zrodu České republiky, druhoválečné veterány – československé vojáky a odbojáře bojující na frontách II. světové války a působící v domácím i zahraničním odboji, i novodobé veterány – příslušníky Armády ČR, kteří se účastní zahraničních misí. Vybraný návrh památníku považuji za dobrou volbu, protože nejen naplňuje základní myšlenku, tedy propojení všech tří etap našich veteránských tradic, ale svým provedením je i nadčasový a věřím, že proto bude blízký dnešním i budoucím vojákům – veteránům,“ dodal plukovník Jaroslav Hrabec. 

Pietní místo v parku Čs. letců v Moravské Ostravě bude důstojně připomínat všechny veterány, kteří nasazovali, nasazují a budou nasazovat své životy v boji za svobodu a demokracii, bude prokazovat respekt k jejich práci, při které často riskují své zdraví a životy. Bude určen všem padlým vojákům, jimž jsou nyní věnovány jiné památníky a pamětní desky v jednotlivých městech, obvodech a obcích, ale současně i novodobým veteránům, kteří v posledních dekádách plní a budou plnit své úkoly na zahraničních misích. Náklady na zhotovení díla nepřekročí částku 3,5 milionu korun.

Park, ve kterém bude památník umístěn, je osázen převážně vzrostlou zelení, okolní zástavbu tvoří obytné a administrativní bloky. Hojně ho využívají zejména místní rezidenti. V roce 2018 prošel rekonstrukcí a loni byl doplněn novým mobiliářem.

(ab)