MEMORANDUM MĚSTA S DIAMEM A AVE CZ BY MĚLO OSTRAVĚ POMOCI LÉPE DOHLÉDNOUT NA VYMÍSTĚNÍ KALŮ

Město Ostrava po celou dobu konzistentně a principiálně usilovalo o dodržení původního termínu pro vymístění tzv. nadbilančních kalů z lokality po bývalé rafinérii Ostramo. V situaci, kdy již bylo zřejmé, že tento cíl nebude splněn, iniciovalo město přípravu memoranda se státním podnikem DIAMO a společností AVE CZ odpadové hospodářství se záměrem posílit postavení Ostravy v dalším procesu realizace této ekologické zakázky.  Uzavření memoranda schválili v úterý 29. ledna ostravští radní, k podpisu všemi stranami došlo 31. ledna.

Ke změně původního smluvního termínu vymístění kalů z Ostravy z prosince 2018 na prosinec 2020 postupně vydaly souhlas všechny kompetentní orgány, mezi které ale nepatří město Ostrava. Krajský úřad Moravskoslezského kraje již v létě 2018 vydáním změny integrovaného povolení umožnil zhotoviteli zřízení mezideponie kalů přímo v areálu Lagun Ostramo. O tomto rozhodnutí bylo město pouze informováno, bez možnosti jej jakkoliv ovlivnit. Svůj souhlas se změnou původního prováděcího projektu poté připojily i ministerstva financí a životního prostředí.  Na základě těchto stanovisek byla mezi zadavatelem zakázky, státním podnikem Diamo, a jejím zhotovitelem, společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. uzavřena nová realizační smlouva, která umožní skladování kalů a hlinek přímo v areálu po bývalé chemičce po dobu následujících dvou let. Nejpozději do té doby mají být všechny kaly i hlinky definitivně odvezeny z Ostravy.

Ve chvíli, kdy již bylo evidentní, že náš dlouhodobý nesouhlas s jakýmkoliv prodlužováním termínů se míjí účinkem, zahájili jsme  intenzivní jednání se zadavatelem i zhotovitelem zakázky, abychom v nové situaci co nejlépe zabezpečili zájmy Ostravanů. Podařilo se nám vyjednat nejen zkrácení termínu v úpravě tzv. hlinek a zvýšený dohled města nad dalšími pracemi, ale také kompenzaci, která bude využita na ekologické projekty v našem městě,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Obsahem memoranda je především závazek plynulého pokračování sanačních prací v lokalitě Laguny Ostramo, průběžného odvozu odpadu a bezpodmínečného dodržení nejzazšího termínu pro odvoz veškerých kalů, hlinek i tzv. nadsítného z území Ostravy nejpozději do 22. prosince 2020. Dalším závazkem je zkrácení termínu pro úpravu tzv. hlinek minimálně o 1 měsíc.

Podle memoranda bude vytvořen závazný časový harmonogram pro vymístění kalů i hlinek z lokality a ustaven monitorovací orgán dohlížející na jeho plnění. Memorandum dále obsahuje závazek kompenzačních opatření ve výši 15 milionů korun na environmentální akce města. Na projekty ke zlepšení životního prostředí v Ostravě, které budou realizovány v letech 2019 a 2020, přispěje DIAMO částkou 13 milionů a AVE 2 miliony korun. Tyto kompenzace mohou mít charakter finančního nebo i věcného plnění.

Aktivity města Ostravy proti prodlužování termínů sanace Lagun Ostramo:

Město vždy konzistentně požadovalo na pravidelných kontrolních dnech, aby byly veškeré práce prováděny ve smluvních termínech a byl dodržován harmonogram prací včetně termínu vymístění kalů z lokality Laguny Ostramo k 22. prosinci 2018.

Magistrát města Ostravy se obrátil 30. října 2018 na Ministerstvo životního prostředí a rovněž požadoval ukončení prací na úpravě a vymístění kalů ve smluvních termínech.

Město Ostrava se také obrátilo na Krajský úřad Moravskoslezského kraje s žádostí o zařazení města Ostravy mezi účastníky řízení o změnách integrovaného povolení pro zařízení „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“, čemuž Krajský úřad nevyhověl.

Rada města se zabývala situací okolo prodlužování termínů odstranění nadbilančních kalů z Lagun Ostramo na zasedání rady města 27. listopadu 2018 a schválila znění dopisu adresovaného řediteli státního podniku Diamo, ve kterém požaduje, aby úprava a odvoz kalů z lagun byla provedena nejpozději v termínu podle platné smlouvy do 22. prosince 2018.

Primátor města se 7. ledna 2019 obrátil dopisem na předsedu vlády a žádal o úpravu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizace zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 s cílem posílení role obcí v celém procesu.

(ab)