K zajištění bezpečí ve městě je realizována celá řada akcí

V Ostravě byla i vloni uskutečňována celá řada opatření a aktivit, směřujících k zajištění bezpečnosti ve městě. Ostrava participuje na řešení mimořádných událostí, jako jsou živelní pohromy, havárie či epidemie, spolupracuje s gesčními subjekty v oblasti prevence kriminality, zajištění veřejného pořádku, pomoci občanům i v oblasti požární ochrany.

„Zajištění bezpečnějšího města je našim prioritním úkolem, který řešíme v součinnosti se všemi gesčními složkami integrovaného záchranného systému a jimž za odvedenou službu náleží naše velké poděkování. Významné jsou pro nás oblasti pomoci občanům ohroženým na životě a zdraví, oblast požární ochrany obyvatel a jejich ochrany při mimořádných událostech. Uskutečňována je ale také celá řada preventivních aktivit a opatření, město například podporuje aktivity prevence kriminality nemalými financemi. Organizována je široká škála různých informačních a osvětových aktivit s tématem bezpečného chování. Ke zvýšení bezpečnosti přispívá rovněž instalování kamer ve všech vozech Dopravního podniku Ostrava (s výjimkou vozů s plánovaným vyřazením), který tak bude prvním veřejným dopravcem v republice s tímto vybavením. Zdokonalován a rozšiřován je městský kamerový systém, napomáhající k objasňování trestního jednání i jeho předcházení,“ vysvětluje Jan Dohnal, primátor města.

Město má zřízen Fond pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku, jehož příjmy tvoří například výnosy z pokut uložených strážníky Městské policie Ostrava. Peníze z tohoto fondu pak mohou být použity třeba pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, k financování projektů přispívajících k upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochraně osob a majetku aj. V loňském roce byly finance fondu užity kupříkladu na provoz jednotek sboru dobrovolných hasičů (3,2 miliony korun), peníze však přispěly i k realizaci projektu protipovodňových opatření ve městě či k rozšíření mobilního kamerového systému. V předchozí době finance dopomohly k pořízení detektorů a požárních hlásičů či k opatření nového sanitního vozidla Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, územního odboru Ostrava. V letošním roce je plánován nákup přileb pro příslušníky ostravských jednotek sborů dobrovolných hasičů za víc jak 2,8 milionu korun.

Oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě je zajišťována také prostřednictvím jednotek sboru dobrovolných hasičů, které spolupracují s profesionálními jednotkami Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Zřizovateli těchto jednotek jsou městské obvody, přičemž v současné době je na území statutárního města 22 těchto jednotek. Vloni se město finančně podílelo na pořízení nové cisterny pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Hošťálkovicích a financovalo i nákup nové cisterny pro jednotku v Radvanicích. Město plánuje také největší obměnu hasičských cisteren pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ve městě, vloni byla podána žádost na financování sedmi nových cisteren. Náklady se pohybují v desítkách milionů korun ročně.

K posílení pocitu bezpečí občanů, zvýšení informovanosti obyvatel o možnostech ochrany před trestnou činností i jejich aktivizaci při zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku byl již v roce 2007 založen městský projekt Bezpečnější Ostrava. V rámci projektu jsou realizovány informační kampaně, akce pro veřejnost a další aktivity. Detailně naleznou zájemci info na webu https://bezpecnejsi.ostrava.cz/.Město vloni hostilo největší akci v oblasti prevence kriminality, Národní dny prevence, které obsáhly také tolik aktuální téma kybernetické bezpečnosti. Ostrava se od roku 1996 zapojuje do programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, díky tomuto programu se podařilo zkvalitnit a rozšířit síť institucí poskytujících preventivně sociální služby, rozšířen a modernizován byl městský kamerový systém atd. Od roku 2002 pak město podporuje ze svého rozpočtu aktivity v oblasti prevence kriminality. Aktuálně je každoročně podporováno více než 60 hřišť otevřených pro veřejnost, kde na bezpečnost dohlíží správce. Za pět let (2017–2022) podpořilo město projekty prevence kriminality částkou takřka 89 milionů korun.

Strážníci Městské policie Ostrava zajistili vloni víc jak 1100 různých preventivních besed a přednášek. Zásadní roli předcházení trestního jednání akcentuje ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček: „V loňském roce jsme zaměřovali svou pozornost především na prevenci. Právě prevence je naší primární činností a věnujeme ji nemalou pozornost. Preventivní projekty a aktivity zaměřujeme jak na širokou veřejnost, tak především na nejohroženější skupiny obyvatel, a to na seniory a děti. Naše zkušenosti s realizací preventivních projektů jsme rovněž sdíleli na Národních dnech prevence, které proběhly v Ostravě v říjnu 2023. Součástí preventivních činností je také podíl na zajištění bezpečnosti občanů. Na jejím zajištění velmi úzce spolupracujeme s Policií České republiky a současně i s ostatními složkami IZS.“ Městský kamerový monitorovací systém čítá 948 kamer, veřejný prostor monitoruje 616 kamer a dalších 332 kamer je umístěno na klíčových křižovatkách a dopravní uzlech města. Kamery jsou obsluhovány na 10 stanovištích, které nově doplňuje monitorovací dohledové centrum na Zámecké ulici. Jen vloni bylo prostřednictvím informací kamer řešeno téměř pět tisíc událostí. Kamery však dopomohly k vypátrání 31 hledaných osob a zadržení 25 lidí, podezřelých ze spáchání trestné činnosti.

Ke zvýšení bezpečnosti ve vozidlech MHD ovšem přispějí i kamery v téměř 600 vozech Dopravního podniku Ostrava. Kamerami se záznamem jsou dovybavovány autobusy, trolejbusy a tramvaje. Dopravní podnik se tak stane prvním veřejným dopravcem v zemi, který má celý vozový park pokrytý kamerami, s výjimkou vozů s plánovaným vyřazením. Celkem bude do všech zbývajících vozů instalováno zhruba tisíc kamer. Každý dovybavený 12metrový autobus bude mít pět kamer, stejně i každý trolejbus. Na jednu velkokapacitní tramvaj připadá kamer deset, aby byl pokryt celý prostor vozidla. Každé vozidlo bude mít i dvě kamery monitorující prostor před a za vozidlem. Instalace byla zahájena v druhé půli roku 2023 a dokončena by měla být v březnu. Kamery nabídnou kvalitnější obraz a náklady činí víc jak 22 milionů korun. Za rok 2023 evidoval Dopravní podnik Ostrava 1050 žádostí o kamerové záznamy k objasnění protiprávního jednání. Nicméně k pocitu bezpečí přispívají také noční a týdenní bezpečnostní akce asistentů přepravy a strážníků, které dopravce pořádá nad rámec běžných kontrol. Vloni bylo jen v rámci osmi nočních mimořádných akcí zkontrolováno přes 12 700 cestujících, při meziročním srovnání lze konstatovat, že bylo vyloučeno v průměru o pět procent méně cestujících než v roce 2022. První taková akce již proběhla i letos, 26. ledna bylo zkontrolováno 55 spojů a 1613 cestujících, za nedodržení přepravních podmínek bylo vyloučeno 222 pasažérů.

Ostrava ale podporuje také aktivity pro oběti trestných činů, kterým pomoc nabízí osm organizací v 11 specializovaných službách či programech. Služby jsou zaměřeny na několik oblastí – odborné poradenství a provázení trestním řízením a vymáhání náhrady škoda a dalších nároků, pomoc zvlášť zranitelným obětem (dětem, seniorům, obětem domácího či sexualizovaného násilí nebo násilí z nenávisti), krizovou psychickou pomoc a terapii. Ve městě pracuje Tým pro oběti, ve kterém se schází zástupci institucí a organizací, věnujících se při své činnosti obětem trestných činů z různých hledisek. Lidé jsou informováni o možnostech pomoci jak prostřednictvím tiskovin, tak webu https://bezpecnejsi.ostrava.cz/jsem/obet/, pomoc však naleznou také v SOCIOPOINTU. Aktivity vloni město podpořilo částkou přesahující 1,225 milionů korun.

K tématu:

Detailnější informace statistického rázu k bezpečnosti ve městě naleznou zájemci na datovém portálu města v odkazu https://data.ostrava.cz/bezpecnost/. Pakliže bychom se ohlédli významněji do historie, pak lze konstatovat, že v roce 2013 bylo na území Městského ředitelství policie Ostrava registrováno 17 630 trestných činů a za uplynulé desetiletí došlo k poklesu tohoto evidovaného trestního jednání zhruba na polovinu.

V roce 2023 evidovala Městská policie Ostrava 63 110 událostí (v roce 2022 60 393 událostí), zadržela 405 osob podezřelých ze spáchání trestního činu (425 osob v roce 2022) a 252 osob, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání (251 osob v roce 2022). Ostravští strážníci zajistili víc než 900 besed s tématem bezpečného chování doma, venku i na internetu, k prevenci šikany či základům právního vědomí. Víc jak 200 besed pak strážníci zaměřili na bezpečné chování v silničním provozu. Nezapomněli ani na zvlášť zranitelné oběti, mezi nejvýznamnější projekty lze řadit Senior linku, určenou osaměle žijícím seniorům, zdravotně či tělesně hendikepovaným osobám. Strážníci vloni vyjížděli k 365 případům aktivací bezpečnostních tlačítek, z toho v 55 případech byli přivoláni zdravotníci. Zapomenout nelze ani na montáže panoramatických kukátek a bezpečnostních řetízků v bytech seniorů. Městská policie Ostrava vloni pokračovala v projektu, cílícím na předcházení krádežím jízdních prostředků pomocí syntetické DNA a v roce 2023 označili strážníci 481 jízdních kol a koloběžek a 90 kompenzačních pomůcek.

Finančně město letos přispívá na provoz ostravských jednotek sborů dobrovolných hasičů částkou přesahující 4,4 milionů, další 3,2 miliony putují městským obvodům, které jednotku zřízenu mají. Činnost profesionálních hasičů podpoří Ostrava v roce 2024 částkou 17,6 milionů korun. V letech minulých pak byly tyto částky obdobné a zdaleka nejsou konečné. Město se podílí také na výstavbě a rekonstrukci požárních zbrojnic a pořizování nové techniky. Náklady se pohybují v desítkách milionů korun ročně.

Tiskové zprávy k činnosti Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje ve městě Ostravě v roce 2023 jsou přiloženy samostatně.

(ab)