Drobným podnikatelům již Ostrava vyplácí první finanční dary

Okamžitá finanční výpomoc do výše 20 tisíc korun na pokrytí části nákladů pro menší živnostníky, kteří se z důvodu přerušení provozu dostávají do stavu hmotné nouze, bude od zítřejšího dne vyplácena prvním úspěšným žadatelům.

Ostrava v minulém týdnu připravila sérii opatření na podporu místním drobným podnikatelům, kterým byla v důsledku krizových opatření vlády kvůli výskytu COVID-19 znemožněna jejich obchodní činnost. Jednou z možností finanční výpomoci, kterou schválila Rada města Ostravy, je právě dar do výše 20 tisíc korun.

Zažádat si o něj můžou menší podnikatelé s ročním obratem do 6 milionů korun, kteří mají provozovnu na území města Ostravy. Žadatelům z minulého týdne město ihned vyplatí celkem 626 892 korun.

 „Výše maximální podpory, tedy 20 tisíc korun, je daná kompetencí rady města, která může o této výši rychle rozhodnout. A právě dnes rada schválila finanční dary v celkové výši 626 892 korun, které budou během zítřejšího dne odeslány na účet 41 podnikatelů, jejichž žádosti jsme v  minulém týdnu obdrželi.

Počet žádostí se postupně zvyšuje. Celkovou výši sumy, kterou město na program podpory podnikatelů uvolní, přizpůsobíme situaci. Jsme připraveni pomoci,“ říká náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová a dodává: „Rada dnes projednávala celkem 44 žádostí, ale 3 žadatelé museli být vyřazeni z důvodu podání duplicitní žádosti nebo uvedení obchodní činnosti, jejíž provoz nebyl nařízením vlády omezen. Rovněž jsme museli dodatečně reagovat na dnešní rozhodnutí vlády o odpuštění záloh na zdravotním a sociálním pojištění. Těm podnikatelům, kteří ve svých žádostech specifikovali, že dar bude sloužit právě na úhradu tohoto pojistného, musíme dar o danou sumu krátit. Podnikatelé mohou v případě potřeby žádat o úhradu jiných nákladů v návazném připravovaném programu.“

Rada města jednou týdně, vždy v úterý, projedná žádosti obdržené v předchozím týdnu, a to za období pátek až čtvrtek. Žádosti podané v pátek totiž automaticky spadají až do dalšího týdne.

O tuto formu finanční výpomoci mají prozatím zájem především podnikatelé provozující restaurační či hostinskou činnost, kadeřnictví nebo kosmetické salóny. Mezi úspěšné žadatele patří také Anna Grufíková, která provozuje obchod s českým designem TY IDENTITY v centru města: „Uzavřením prodejny jsme přirozeně přišli o tržby a nejsme schopni uhradit fixní náklady, které máme. Celá výše dotace padne jen na část nájmu, který musíme uhradit, ale i tak je pro nás tato pomoc velmi důležitá!“

 Místní drobní podnikatelé k žádostem připojují také osobní poděkování za vstřícnou pomoc a pokrytí alespoň těch nejzákladnějších potřeb a části nákladů. Uvádějí, že finanční dar chtějí využít na mzdy svých zaměstnanců, uhrazení nájmů nebo energií.

„Potvrzuje se tak potřebnost finanční pomoci, která může rychle a alespoň částečně pokrýt akutní náklady související s podnikáním. Také se nám na základě této zpětné vazby podaří lépe zacílit i další programy na pomoc podnikatelům,“ doplňuje ostravský primátor Tomáš Macura.

Další možností finanční výpomoci, kterou město v minulém týdnu schválilo, je prodloužení splatnosti nájmu za měsíce březen a duben o 3 měsíce. Týká se to živnostníků, kteří k 13. březnu 2020 podnikali v provozovnách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených do správy městským obvodům.

Ke stejnému kroku byly vyzvány také městské obvody a městské společnosti, které pronajímají prostory sloužící k podnikání. Jednotlivé obvody již opatření postupně přijímají. Nájemci v prostorách města mohou také žádat o prominutí části nebo celého nájmu za dobu uzavření prostoru – rozhodovat se bude průběžně na základě došlých žádostí a zároveň probíhá jednání o podobném přístupu i s jednotlivými obvody.

Ostrava také připravuje finanční výpomoc na zmírnění ztrát – finanční dar do výše 100 tisíc korun by se opět týkal menších podnikatelských subjektů s ročním obratem do 6 milionů korun. Získaný dar by bylo možné využít na úhrady nájmu, mezd zaměstnanců, zákonných odvodů, nákladů na energie apod. Konkrétní podmínky se připravují, první žádosti by město mohlo přijímat v dubnu.

Podrobné informace: www.ostrava.cz/pomoc-podnikatelum.

(nm)