Dosavadní úspěchy zavazují!

Každoročně investují Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen společnost) nemalé finanční prostředky do zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury v Ostravě.  Stejně je tomu i v roce 2018, kdy bylo rozhodnuto, že na tyto účely poskytne společnost minimálně 376 miliónů Kč, z toho 288 mil. Kč prostřednictvím nájmu statutárnímu městu Ostrava a zbytek formou převážně obnovujících oprav zajišťovaných společností.

Pro zkvalitnění služeb a údržby vodovodní a kanalizační sítě jsou navíc plánovány investice ve výši 34 miliónů korun. Část tohoto objemu financí bude využita pro stále oblíbenější dálkový odečet vodoměrů tzv. Smart Metering, za který v loňském roce Ostravské vodárny a kanalizace získaly zvláštní cenu v národní soutěži „Chytrá města pro budoucnost“.

Statutární město Ostrava v rámci svého kapitálového rozpočtu vodohospodářských staveb zahájí realizaci „Rekonstrukce kanalizačního sběrače B do Radvanic.“ Jedná se o dlouhodobě plánovanou akci spolufinancovanou Ministerstvem financí v rámci programu na likvidaci důlních škod. Tato stavba má zásadní dopad na způsob odkanalizování přilehlých oblastí a likvidaci volných výustí do vodoteče. Termín realizace probíhá od 1. 3. 2018 a bude ukončen k listopadu 2020  s předpokládanými investičními náklady 188 mil. Kč (částky jsou uváděny bez DPH).

 Výstavba bude probíhat v lokalitě Slezské Ostravy a Radvanice, a to na trase od domova pro seniory-Na Kamenci – ul. Bohumínská po Slezskoostravský hrad – ul. Hradní, kde bude provedena sanace kanalizačního potrubí. Dále stavba pokračuje od Slezskoostravského hradu po LDN v Radvanicích, ul. U Stavisek. Celkem bude vybudováno a sanováno 6 800 m kanalizačního sběrače a 158 kusů šachtic.

 Voda z vodovodního řadu na Ostravsku splňuje všechny zákonné normy pro pitnou vodu a v případě dusičnanů a dusitanů pak limity pro tzv. kojeneckou vodu. Každoroční investice společnosti do vodohospodářské infrastruktury Ostravě napomáhají k udržení a dalšímu rozvoji vysokého standardu dodávek vodou.

(nm)